Till innehåll på sidan

Gränsräddningsrådet Värmland, Dalarna, Hedmark

Värmlands och Dalarnas län i Sverige och norska Hedmark fylke samarbetar i ett gränsräddningsråd som formaliserade samarbetet på 1990-talet.

Rådets mål och syfte

Målet är att ”genom planerad samverkan erhålla bästa resursutnyttjande vid olika typer av gränsnära händelser där liv, egendom och miljö hotas”.

Syftet är bland annat att åstadkomma resurssamordning, kunskaps-, erfarenhets- och informationsutbyte, att öva tillsammans, att uppmärksamma problem som finns i gränsområdet och att hitta gemensamma lösningar, till exempel ett gemensamt utlarmningssystem. Rådet ska även fungera som ett kontaktnät att använda sig av i krissituationer i gränsområdet. Värdskapet roterar mellan de svenska länen och det norska fylket.

Avtal

Samarbetet grundar sig på det nordiska ramavtalet och utifrån detta har ett antal gränskommunala avtal skrivits mellan bland annat Hedmark Politidistrikt och räddningstjänsterna i Älvdalen, Malung, Torsby och Arvika-Eda.

Aktiviteter/övningar

Gränsöverskridande övningar sker regelbundet inom regionen. Under perioden 2007-2012 genomförs tre större övningar som varvas med praktiskt arbete och tabletop.

Senaste övningen var i Sälen i maj 2010. Scenario var en trafikolycka med en buss och en minibuss. Planering av övningen gjordes av en styrgrupp, ”Varghedengruppen” med representanter från båda sidor av gränsen. Medverkande vid övningen var blåljusaktörer, länsstyrelsen Dalarna, Hedmarks fylke, Malung-Sälen, Falun, larmcentralerna samt det norska Sivilförsvaret.

Övningen syftade till att utvärdera hur väl samarbetet och samverkan fungerade från larmgång till samverkan och ledning på plats. Efter övningen har en grundlig utvärdering skett vilket ska ligga till grund för nästa övning som är planerad till 2013.

Samverkan med andra regioner sker bland annat i projektet Gränsstrategisk samverkan som leds av Västra Götalands länsstyrelse. Diskussioner förs även med Jämtland om ett gemensamt GIS-projekt.

Deltagare

I rådet deltar länsstyrelsen i Värmland, länsstyrelsen i Dalarna, Hedmarks fylke i Norge, landstingen i Dalarna och Värmland samt räddningstjänst, sjukvård, polis, larmcentraler från både Sverige och Norge samt norska Sivilförsvaret. Gränsrådet träffas två gånger per år för att diskutera strategiska och operativa frågor. Under mötena är tanken att man både skall dryfta frågor i storforum med alla aktörer men även sektionsvis.

Gemensamma insatser

Vid händelser som kräver bistånd från grannlandet har hjälp rekvirerats via larmcentralen efter begäran. En grupp inom gränsrådet diskuterar nu ett nytt sätt för snabbare larmning vid olika typhändelser. De typhändelser som hittills tagits fram är trafikolycka och brand i byggnad. Om dessa händelser sker inom ett visst framtaget område kommer ett tvåstationslarm gå ut till respektive station på var sida om gränsen. Systemet träder i kraft första januari 2011.

Tågolycka i Eidskog

I oktober 2010 skedde en tågolycka i norska samhället Eidskog som ligger nära gränsen. Mitt i samhället spårade ett tåg ur strax innan klockan 18.00 på kvällen och välte. På tåget befann sig ca 175 personer. Eftersom olyckan inträffade nära gränsen larmades räddningsstyrkor från båda sidorna. Gynnsamma förhållanden vad gäller väder och olycksplats gjorde händelsen lätt att hantera. Då resurserna från båda länderna uppbådades kunde man göra ett snabbt omhändertagande av de som drabbats.

Kontaktperson Leif Gustavsson leif.gustavsson@lansstyrelsen.se

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org