Till innehåll på sidan

Internationella avtal - Norge

Bi- og multilaterale samarbeidsavtaler om redningstjeneste

I tillegg til de internasjonale konvensjonene forankret i ICAO og IMO og internasjonale avtaler om samarbeid innenfor det satellittbaserte nødpeilesystemet Cospas-Sarsat, har Norge inngått følgende samarbeidsavtaler med våre naboland om redningstjeneste:

Storbritannia (UK)

"Letter of arrangement between the Department of Transport of the United Kingdom and the Ministry of Justice, Norway, concerning search and rescue services to aviation in the northern North Sea", undertegnet 11. april 1988.

Russland

Avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Regjeringen i Den Russiske Føderasjon om samarbeid ved ettersøkning av savnede og redning av nødstedte mennesker i Barentshavet, undertegnet 4. oktober 1995. Dette er en videreføring av avtalen som går tilbake til 1956.

Avtalet på norska

Avtale mellom regjeringene i den Euroarktiske Barentsregionen om samarbeid innen forebygging, beredskap og innsats rettet mot krisesituasjoner. Inngått 11. desember 2008.

Avtalet på flera språk

Sverige

Overenskomst 19. mars 1974 mellom Norge og Sverige om forbedring av redningstjenesten i grensetraktene.

Avtalet på norska och svenska

Avtale 31. januar 1990 mellom Norge og Sverige for å forbedre flysikkerheten i forbindelse med flyging med militære luftfartøy.

Avtalet på svenska

Avtale mellom Sverige og Norge om samarbeid innen luft- og sjøredning. Gyldig fra 11. desember 2003.

Avtalet på engelska

Operasjonell avtale mellom Sverige og Norge om luft- og sjøredning. Gyldig fra 9. februar 2004.

Avtalet på engelska

Finland

Avtale 16. januar 1986 vedrørende samarbeid om redningstjenesten i grenseområdene mellom Norge og Finland.

Avtalet på finska och norska


Samarbeide mellom Hovedredningssentralen Nord-Norge (Bodø) og Norra Finlands flygreddningssentral (Rovaniemi), underskrevet i Bodø 13. april 1989.

Avtalet på norska

Danmark (Grønland)

"Protocol on the cooperation concerning search and rescue in the Bodø and Sønderstrøm search and rescue regions between the Royal Ministry of Justice and the police and the Civil Aviation Administration of Denmark", gyldig fra 1. mai 1992.

Avtalet på engelska

Danmark

MOU on responsibility and co-operation in search and rescue matters between the Royal Norwegian Ministry of Justice and Police, and the Civil Aviation Administration and the Maritime Authority of the Kingdom of Denmark concerning aeronautical and maritime SAR service in the North Sea and Skagerak.

Avtalet på engelska

Island

"Protocol on the cooperation concerning search and rescue in the Bodø and Reykjavik search and rescue regions between the Royal Norwegian Ministry of Justice and Police, and the Civil Aviation Administation of Iceland."

Avtalet på engelska

Memorandum (MOU) om sikkerhets-, forsvars- og beredskapssamarbeid mellom Norge og Island.

Avtalet på norska

Andre nordiske avtaler

Nordisk helseberedskapsavtale, av 20. juni 2002

Nordisk politisamarbeid, av 1. januar 2003

Ingen av de ovenfor nevnte bi- eller multilaterale avtalene forplikter Norge å stille målbare ressursstørrelser til disposisjon for noen av nabolandene.

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org