Till innehåll på sidan

Internationella avtal - Sverige

Här finns de internationella avtal inom räddningstjänst som Sverige tecknat med en eller flera stater. Avtalen är sorterade efter område.

Sjöräddning och flygräddning

 • Internationella sjöräddningskonventionen. IMO International Convention on Maritime Search and Rescue.
 • Internationella flygräddningskonventionen. ICAO Convention on International Civil Aviation, Annex 12 – Search and Rescue.
Bilaterala regerings- och myndighetsavtal för sjö- och flygräddning finns mellan Sverige och följande länder:
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Norge
 • Litauen
 • Lettland
 • Polen
 • Tyskland
 • Ryssland (1989 med dåvarande Sovjetunionen) 

Miljöräddning till sjöss

Bonnavtalet

Överenskommelse (SÖ 1984:13) om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonn Agreement). Det geografiska avtalsområdet omfattar Engelska Kanalen och Nordsjöområdet med bl.a. Skagerrak.

www.bonnagreement.org

Helsingforskonventionen (HELCOM)

Konvention (SÖ 1996:22) om skydd av Östersjöområdets marina miljö i vilken det geografiska avtalsområdet omfattar egentliga Östersjön, Bottniska viken, Finska viken samt inloppen till Östersjön söder om latitudparallellen genom Skagen.


Köpenhamnsavtalet

Överenskommelse (SÖ 1997:16, samt avtal 29/3 1993 godkänt november 1998) mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen.

www.copenhagenagreement.org
 

Radioaktivt utsläpp - varsel

 • Konventionen om tidig information vid en kärnteknisk olycka (Wien den 26 september 1986)
 • Det nordiska samarbetsavtalet om bistånd i samband med strålningsolyckor (Wien 17 oktober 1963)
 • Avtal mellan Norge och Sverige om informationsutbyte och varsel rörande norska och svenska kärntekniska anläggningar m m (Oslo den 21 oktober 1986
 • Avtal mellan Danmark och Sverige om informationsutbyte och varsel rörande danska och svenska kärntekniska anläggningar m m (Oslo den 21 oktober 1986)
 • Avtal mellan Finland och Sverige om informationsutbyte och varsel rörande finska och svenska kärntekniska anläggningar m m. (Helsingfors den 25 februari 1987)
 • Avtal mellan Danmark och Finland om informationsutbyte och varsel rörande danska och finska kärntekniska anläggningar m m. (Helsingfors den 25 februari 1987)
 • Avtal mellan Finland och Norge om informationsutbyte och varsel rörande finska och norska kärntekniska anläggningar m m.
  (Helsingfors den 25 februari 1987)
 • Avtal mellan Danmark och Norge om informationsutbyte och varsel rörande danska och norska kärntekniska anläggningar m m. (Helsingfors den 25 februari 1987)

Radioaktivt utsläpp - samverkan

 • Konvention om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen.
  (Biståndskonventionen) (Wien 26 september 1986)
 • Avtal mellan Sverige och Danmark om informationsutbyte rörande Barsebäcksverket. (Stockholm den 11 april 1985)
 • Konvention om tidig information vid en kärnenergiolycka. (Wien den 26 september 1986)
 • Nordic Mutual Emergency Assistance Agreement in Connection with Radiation Accidents (17 oktober 1963)

Övriga avtal

 • Överenskommelse mellan Norge och Sverige för underlättande av räddningstjänsten i gränstrakter. (Oslo den 19 mars 1974)
  Avtal mellan Norge och Sverige om samarbete vid skogsbrandbevakning.
 • Nordiska hälsoberedskapsavtalet som är ett komplement till det nordiska räddningstjänstavtalet
 • Socialstyrelsen är sammanhållande myndighet i Sverige när det gäller det nordiska hälsoberedskapsavtalet från 2002.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org