Till innehåll på sidan

Praktisk information om konferensen i Vasa

NORDRED-avtalet är ett nordiskt samarbetsavtal för räddningstjänsten över gränserna. Avtalet är undertecknat av de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet med avtalet är att främja den operativa samverkan över gränserna i akuta räddningssituationer och att gemensamt utveckla räddningstjänsten i de nordiska länderna.

Nordisk räddningskonferens i Vasa, Finland; 2-4 juni 2009

NORDREDs kontaktgrupp är en permanent grupp med representanter från varje land. Kontaktgruppen har som uppgift att fungera som ett gemensamt forum för samarbetsrelaterande nordiska räddningstjänstfrågor.

NORDREDs kontaktgrupp arrangerar vart tredje år en konferens för det nordiska räddningstjänstsamarbetet. Finland har haft ordförandeposten i NORDRED Kontaktguppen åren 2007-2009 och har nu arrangörsansvar för nästa räddningskonferens i Vasa på den finska västkusten 2-4 juni 2009.

I år firar NORDRED avtalet 20 år. För att fira samarbetet över gränserna och samtidigt försöka blicka in i framtiden har NORDRED kontaktgruppen valt att bygga upp konferensen kring temat ”NORDRED -samarbetet i dag och i framtiden”.

I programmet ingår en kort historisk tillbakablick samt aktualiteter från varje land. Konferensen fokuserar på frågeställningar kring framtiden: Hur skall NORDRED-samarbetet och ramavtalet användas i framtiden? Vilka är utvecklingsmöjligheterna och framtidsutsikterna för NORDRED-avtalet i de nordiska länderna? Hur förhåller sig NORDRED-avtalet till de många andra internationella avtalen som finns?

För att alla deltagare skall ha möjlighet att påverka konferensens resultat kommer deltagarna att delas in i grupper under konferensens andra dag. Meddela i samband med anmälningen i vilket grupparbete du önskar delta.

Temat för grupparbetena på förmiddagen (workshops) är
1. Räddningsinsats till sjöss, RITS: kommunikation, utrustning, utbildning, övningar, andra användningsändamål för RITS grupperna, gemensam standard.

2. Host Nation Support: vad avser vi med HNS, var är vi idag, har vi likadana system i de nordiska länderna, kan vi ta emot assistans.

3. Gränsöverskridande övningar: lokal/regional/nationell, hur fungerar det idag, vad behöver vi öva, på vilket sätt skall vi öva, hur kan erfarenheterna tas till vara.
 

På eftermiddagen den 3 juni är temana för grupparbetena

1. Nationellt samarbete i framtiden

2. Gemensam nordisk internationell insats

3. Lokalt samarbete i framtiden.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org