Till innehåll på sidan

Nordred konferens 2012

NORDRED-konferensen i Stavanger 5-7 september 2012 samlade över 100 deltagare från hela Norden – Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island.

Material från Nordred 2012. Foto: Katarina Averås.

Genom ett intressant program som till stora delar fokuserade på att lyfta fram allvarliga händelser de senaste åren, gavs möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, utmaningar, faktiska insatser och slutsatser. Möjligheterna med ett fortsatt nordisk samarbete diskuterade också på flera nivåer. Till sist var det dags för Norge att formellt lämna över ordförandeskapet inom Nordred-samarbetet till Sverige.

Norge lämnar formellt över ordföreandesakpet inom Nordred-samarbetet till Sverige. Kjell Wahbeck och Knut Anders Moi.

Norge lämnar formellt över ordförandesakpet inom Nordred-samarbetet till Sverige. Här ses Kjell Wahbeck och Knut Anders Moi. Foto: Katarina Averås.

PRESENTATIONER

Här har vi samlat de over head-bilder som föreläsarna använde under sina respektive presentationer. Gå igenom programmet och ladda ner de dokument du vill spara i din egen dator.

ÅPNING AV KONFERENSEN

Grete Faremo, justis- og beredskapsminister i Norge

TERRORSLAGET MOT NORGE 22 juli 2011

Den menneskelige faktor under ekstreme hendelser

Einar Øverenget, filosof och författare
Presentation saknas

De frivilliges erfaringen 22 juli 2011

Arne Kalstadstuen, seniorrådgiver, Norges Røde Kors

Ladda ner presentation

Jon Halvorsen, sanitetsjef, Norsk Folkehjelp 

Ladda ner presentation

Erfaringer fra redningsarbeidet 22 juli – brann, helse, politi

Jon Myroldhaug, brannsjef, Oslo brann- og redningsetat

Ladda ner presentation

Thor Langli, politioverbetjent, Oslo politidistrikt

Ladda ner presentation

Steinar Olsen, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Ladda ner presentation

UTVIKLINGEN AV DET NORDISKE SAMARBEIDET DE SENERE ÅRENE

Nordisk rednings- och beredskapssamarbeid

Knut Anders Moi, avdelningsdirektør, Justis- og beredskapsdeparementet
Presentation saknas

Grunnlag for felles situasjonsbilde

Tore Eriksson, enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ladda ner presentation

Håkan Axelsson, enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ladda ner presentation

Nordisk RITS- samarbeid – evaluering

Jan Helge Kaiser, prosjektleder, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ladda ner presentation

Karl Otto Nesdal, varabrannsjef, Bergen brannvesen

Ladda ner presentation

Øvelse SkagEX 2011

Anders Gundersen, seniorrådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ladda ner presentation

NØDSAMBAND PÅ TVERS AV GRENSENE

Sammanknytning mellom Nødnett og RAKEL

Jostein Hesthammer, markedssjef, Direktoratet for nødkommunikasjon

Ladda ner presentation

ERFARINGER FRA REELLE HENDELSER

Ekstemvær – Stormen Dagmar i desember 2011

Lodve Solholm, fylkesmann i Møre og Romsdal

Ladda ner presentation

Taito Vainio, redningsoverinspektør, Inrikesministeriet

Ladda ner presentation 

Vulkanutbrudd på Island

Gu∂rún Jóhannesdóttir, prosjektleder/spesialist, Rikspolitiet

Ladda ner presentation

Ulykke i Præstø Fjord

Jens Christian Fredriksen, visepolitikommisær, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og Per Horhom, major, Søværnets Oberative Kommando

Ladda ner presentation

FREMTIDIG nordisk SAMARBEID

Risikovurderinger i Norden – mot et nordisk risikobilde?

Kurt Petersen, professor, Lunds universitet

Ladda ner presentation

Norsk nasjonal øvingskalender – mot en nordisk övingskalender?

Anders Gundersen, seniorrdgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Ladda ner presentation

SVERIGES FORMANNSKAP 2012-2015

NORDRED-samarbeidet –veien videre 

Håkan Axelsson, enhetschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Presentation saknas

Kjell Wahlbeck, avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Presentation saknas 

Engagerade deltagare Nordred 2012

Engagerade deltagare under Nordred 2012. Foto: Katarina Averås.
 

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org