Till innehåll på sidan

Ordlista - Sverige

ACO (Aircraft Co-ordinator)
En person som utses att leda de flygande räddningsenheterna i insatsområdet på uppdrag av räddningsledare.
 
Alarmeringscentral
Den funktion som tar emot larm och larmar berörd aktör för räddningstjänst och andra samverkande organisationer.
Ambulanssjukvård och katastrofmedicinska begreppsdefinitioner
Socialstyrelsen har definierat ett antal termer och begreppsdefinitioner inom ambulanssjukvård och medicinsk katastrofberedskap och samlat dem i en termbank.
 
 
Beslut i stort (BIS)
Övergripande beslut som anger mål och inriktning för en räddningsinsats.
 
Brytpunkt
Om stora resurser har kallats till en insats utses en brytpunkt, där enheterna samlas innan de sätts in i insatsen.
 
Efterforskning (Flyg, Sjö, Fjäll)
Verksamhet som syftar till att återfinna saknade personer eller saknad egendom.
 
Efterforskning av försvunna personer i andra fall
I andra fall än fjäll-, flyg- och sjöräddning gäller polisens ansvar enligt 4 kap 4 § Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) . Avser efterforskning av personer som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för deras liv eller allvarlig risk för deras hälsa.
 
Flygräddningscentral (ARCC)
Enhet som ansvarar för ledning och samordning av flygräddningstjänst inom svenskt ansvarsområde.
 
Ledningsplats
Plats varifrån räddningsledningen leder räddningsinsatsen. En ledningsplats utses framförallt vid omfattande insatser.
 
On scene Co-ordinator (OSC)
För att få ett bättre grepp om situationen kan en OSC (On Scene Co-ordinator) utses att leda arbetet inom ett visst angivet insatsområde, på uppdrag av räddningsledaren. Begreppet används främst vid sjöräddning.
 
Polisinsatschef (PIC)
Polis som utses att leda en polisinsats på fältet. Polisinsatschefen är den som direkt samarbetar med räddningsledaren i kommunal räddningstjänst och sjukvårdsledaren.
 
Räddningscentral
En räddningscentral hanterar normalt utlarmning och ledning av kommunala räddningstjänstresurser.
 
Räddningsledare
Vid varje räddningsinsats skall det finnas en räddningsledare med erforderlig kompetens. Räddningsledare är i den kommunala räddningstjänsten räddningschefen eller den som denne har utsett. I statlig räddningstjänst utses räddningsledaren av ansvarig myndighet.
 
Sektorer
Del av skadeområde eller skadeplats. Vid större räddningsinsatser är det vanligt att man delar upp insatsen i sektorer. Sektorerna avgränsas antingen geografiskt eller uppgiftsmässigt från varandra.
 
Sjöräddningscentral (MRCC)
Enhet som ansvarar för ledningen och samordning av sjöräddningstjänst inom fastställt område.
 
Skadeområde
Område som berörs av inträffad skada.
 
Skadeområdeschef (On Scene Commander, OSC) vid miljöräddningstjänst
Räddningsledaren kan utse en skadeområdeschef, med uppgift att enligt direktiv samordna och leda insats inom ett angivet geografiskt skadeområde.
 
Skadeplats
Plats där skada inträffat.
 
Skadeplatschef (vid kommunal räddningstjänst)
Befäl som leder det direkta räddningsarbetet på skadeplatsen.
 
SOS-Central
Larmcentral inom SOS Alarm AB som bland annat har till uppgift att för ett eller flera län ta emot larm och att sköta utalarmering till berörd räddningsaktör och/eller andra berörda.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org