Till innehåll på sidan

Räddningstjänstens organisation i Finland

Med räddningsväsendet avses förebyggande av eldsvådor och andra olyckor, räddningsverksamhet samt befolkningsskydd.

Med räddningsverksamhet avses de åtgärder som vid en olycka snabbt måste utföras och som behövs för att skydda och rädda människor, egendom och miljö, begränsa skadorna och lindra följderna av olyckan. Till räddningsverksamheten hör

 • att ta emot nödanmälningar
 • att larma räddningsenheter och övrig hjälp
 • att varna befolkningen
 • att förhindra hotande olyckor
 • att då fara hotar rädda och skydda mänskor, egendom och miljö
 • att släcka bränder och förhindra och begränsa övrig skada
 • efterröjning och bevakning samt därmed förknippade lednings-, informations-, underhålls- och stödfunktioner.

Landet är indelat i 22 räddningsområden. Inom dessa områden ansvarar kommunerna i samråd för räddningsväsendet. De regionala räddningsverken sköter räddningsväsendets uppgifter på respektive område i samarbete med avtalsbrandkårerna.

Ledning av insats

Räddningsverksamheten leds av räddningsmyndigheten från det räddningsområde där olyckan eller faran har uppstått. Räddningsmyndigheter inom ett räddningsområde är de högsta tjänsteinnehavarna och övriga av området förordnade tjänsteinnehavare inom räddningsväsendet samt det lokala räddningsväsendets behöriga kollegiala organ. Av särskilda skäl har länsstyrelsen eller inrikesministeriet rätt att ge order om räddningsverksamheten.

Om myndigheter från flera verksamhetsområden deltar i räddningsverksamheten, är räddningsledaren i den situation allmän ledare.
 
I följande fall leder annan myndighet än räddningsmyndighet insatsen:

 • Polisen leder eftersökning av försvunna personer på land och insjöområden.
 •  Luftfartsmyndigheterna leder eftersökning av försvunna luftfartyg.
  Gränsbevakningen leder eftersökning och räddningsverksamheten inom finskt sjöterritorium.
 •  Finlands miljöcentral tillsätter ledaren för avvärjandet av olje- och kemikalieskador på öppna fjärdar inom finskt sjöterritorium.

Räddningsledaren har befogenhet att:

 • beordra människor att söka skydd samt evakuera människor och egendom
 • vidta sådana nödvändiga åtgärder som kan medföra skada för egendom
 • bestämma att enskild egendom som behövs i räddningsverksamheten ställs till förfogande
 • förordna enskilda personer att delta i räddningsverksamheten
 • vidta andra åtgärder som är nödvändiga för räddningsverksamheten.

Centrala myndigheter

Inrikesministeriet, räddningsavdelningen

Leder och utövar tillsyn över räddningsväsendet samt övervakar tillgången till dess tjänster och nivån på dem, svarar för och organiserar räddningsväsendets förberedelser för hela landet samt samordnar de olika ministeriernas verksamhet inom räddningsväsendet.

Inrikesministeriet, polisavdelningen

Polisen ansvarar för letande efter försvunna på land och insjöområden samt för avspärrande av farliga områden och för andra uppgifter som hör till upprätthållandet av ordning och säkerhet på en olycksplats.

Inrikesministeriet, gränsbevakningsavdelningen

Gränsbevakningsväsendet utför sjöräddningsåtgärder och leder sjöräddningstjänsten.

 

Social- och hälsovårdsministeriet

Hälsovårdsmyndigheterna sköter den medicinska räddningsverksamheten och sjuktransporten.
 
Socialvårdsmyndigheterna svarar för inkvartering, bespisning, kläder samt annan basförsörjning för olycksoffren och den evakuerade befolkningen samt ordnandet av psykosocialt stöd och dito tjänster för dem som i egenskap av offer, anhöriga eller räddningspersonal har berörts av en olycka.

Strålsäkerhetscentralen

Ansvarar för upprätthållandet av den riksomfattande strålningsövervakningen samt för utfärdandet av meddelanden, varningar och rekommendationer gällande skyddsåtgärder vid strålningsolyckor.

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral

Miljömyndigheterna svarar för anordnandet och ledningen vid bekämpningen av oljeskador samt svarar för skyddet mot översvämning och dammsäkerheten samt lämnar experthjälp vid bedömningen av konsekvenserna av miljöskador i anslutning till räddningsåtgärder.

Kommunikationsministeriet

Svarar för sin del planeringen och upprätthållandet av teleförbindelserna inom räddningsverksamheten och befolkningsskyddet, förmedlingen av nödunderrättelser och andra meddelanden från myndigheterna till befolkningen via de elektriska massmedierna, röjning av trafikleder, samarbetsaspekterna gällande användningen av trafikleder vid evakuering, samt anordnandet av transporter vid evakuering.

Meteorologiska institutet

Gör upp skogsbrandsindex och utfärdar vid behov varning för skogsbrand och andra varningar som hänför sig till meteorologiska fenomen samt förser myndigheterna med sådana väderrapporter och -prognoser samt bedömningar om driftning som behövs inom räddningsverksamheten och befolkningsskyddet, deltar i strålningsövervakningen och gör bedömningar av hur radioaktiva och andra farliga ämnen rör sig i atmosfären.

Luftfartsverket

Luftfartsmyndigheterna ansvarar för ledning och samordning av flygräddningstjänsten

Jord- och skogsbruksministeriet och forststyrelsen

Lämnar experthjälp i frågor som gäller veterinärverksamhet, livsmedelshygien och bekämpning av skogsbränder.

Försvarsmakten

Försvarsmakten bidrar med utrustning, personal och experthjälp i storolyckor eller specialsituationer.

Övriga myndigheter

Statliga och kommunala myndigheter och inrättningar skall på begäran ge räddningsmyndigheterna handräckning som hör till deras verksamhetsområde eller annars är förenlig med det.

Åland

Genom att landskapet Åland har självbestämmanderätt och egen lagstiftning inom räddningstjänsten är Ålands landskapsstyrelse central myndighet inom räddningstjänsten på Åland. Räddningstjänsten är i stort organiserad enligt samma principer som i riket. Kommunerna handhar det lokala ansvaret för räddningstjänsten, där brandkåren utgör den huvudsakliga operativa resursen. Beträffande det operativa ansvaret gäller samma principer som i riket.

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org