Till innehåll på sidan

Räddningstjänstens organisation i Island

Ansvaret för räddningstjänsten på Island ligger under Justitieministeriet. Räddningstjänsten är inte integrerad, dvs det är olika organ som har det operativa ansvaret för land-, sjö- och flygräddning.

Polisen har ansvaret för genomförande och ledning av efterforsknings- och räddningsoperationer på land.
Luftfartsverket har ansvaret för efterforskning efter flygolyckor fram till dess att flygfartyget återfunnits, därefter övertar polisen ansvaret. Polisen, Kustbevakningen (Kystvagten) och frivilliga lämnar bistånd vid behov.
 
På havet är det operativa ansvaret uppdelat mellan livräddningsförbundet Landsbjörg och Kustbevakningen (Kystvagten). Kustbevakningen har ansvaret att driva en sjöräddningscentral (MRCC), och samarbetar med livräddningsförbundet, som är ett förbund av frivilliga räddningsorganisationer (redningskorps) som driver ett flertal räddningsstationer i Island.
 
De frivilliga redningskorpser utför huvuddelen av efterforsknings- och räddningsarbetet under ledning av sina egna ledare, men under kontroll av offentliga myndigheter med hänvisning till samarbetsavtal som gjorts på området.
 
Det finns ingen finansiering för sökning efter omkommna på havet eller på land. De olika offentliga organisationerna och de frivilliga hjelpekorps är själva ansvariga för kostnader i samband med sökaktioner. Det finns inte heller några fasta kriterier som gäller vid eftersökning av omkomna. Den offentliga institution som har ansvaret för eftersökningen beslutar beträffande sökaktionen. På Island anses det viktigt att finna omkomna och eftersökningen pågår ofta länge innan man med säkerhet anser att man inte längre kan finna någon efter en olycka. Det finns inga fastställda regler på detta område, men polisen, Kystvagten eller Luftfartsverket tar beslut om att fortsätta eller avbryta eftersökningen i samråd med berörda parter.
 
Civilförsvarsorganisationen på Island har som uppgift att planlägga och genomföra förberedelser som avser att så långt som möjligt förhindra att befolkningen lider skada på person, egendom, miljö eller hälsa på grund av, naturkatastrofer, epidemier, tekniska fel och mänskliga felhandlingar, krigshandling eller andra faror samt att ge bistånd och hjälp när skada inträffar, såtillvida att detta arbete enligt lagen inte ligger under någon annans ansvar.

Lokalt civilförsvar finns under ledning polismästarna i deras respektiva distrikt. Det finns sammanlagt 24 civilförsvarskommittéer i  kommunerna Civilförsvarskommittéer skal planlägga, förebygga och begränsa skador  på personer, egendom, miljö og hälsa í kommunerna”. Rikspolischefen står för styrning av civilförsvarets verksamhet på nationell nivå efter fullmakt från justitieministern.
 
Det finns en landstäckande nödalarmcentral i Reykjavik med telefonnumret 112 enligt gällande EU-direktiv. Centralen används för att tillkalla räddningsgrupper efter en i förhand bestämd planläggning. I samma byggnad har Rikspolischefen sin telekommunikation för polisen og för det nationella kriscentret för civilförsvar. På larmnumret 112 finns dessutom en beredskap för mottagande av nödsignal från sjöfarande.
 
Det nationalla kriscentret används som en gemensam räddningscentral för Rikspolischefen, Kustbevakningen og Luftfartsverket. Centret ansvarar för räddning av flygfartyg och folk i sjönöd samt eftersökning av försvunna flyg och människor.

Centrala myndigheter

Justitsdepartementet / rikspolischefen

Ansvar för administrativ samordning av räddningstjänsten.
 
Miljödepartementet
Överordnat ansvar för bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp och ansvar för brandbekämpning och bistånd i brandrelaterade frågor.
 
Helsedepartemetet/medicinaldirektören
Det överordnade ansvaret för ambulanstransporter. Röda Korset äger och ansvarar för ambulanstjänsten. Statens strålvern sorterar under hälsosjukvård departementet.

Lokal myndighet

Landets 15 polismästare leder det operativa eftersöknings- och koordineringsarbetet vid räddningsoperationer i sitt eget distrikt Frivilliga hjelpekorps – som alla är medlemmar av Landsbjörg, räddningsföreningarnas landsorganisation – utför i praktiken huvuddelen av räddningsarbetet. Röda Korset har det operativa ansvaret samt driver ledningscentral vid större olyckor.

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org