Till innehåll på sidan

Räddningstjänstens organisation i Norge

Räddningstjänst är offentligt organiserad verksamhet som utövas i samband med ögonblickliga insatser för att rädda människor från död eller andra skador till följd av akuta olycks- och risksituationer, som inte särskilt upprättade organisationer ansvarar

Räddning av miljö och materiella värden, är inte definierat som räddningstjänst.

Centrala myndigheter

Justis- och polisdepartementet

Justis- og politidepartementet ved Rednings- og beredskapsavdelingen (RBA) har det administrative ansvaret og gir retningslinjer for redningstjenesten og forestår etatstyringen av de to hovedredningssentralene.

Den øverste operative koordinering og ledelse av redningstjenesten tilligger de to hovedredningssentralene.

Dette skjer direkte fra hovedredningssentralene eller gjennom oppdrag til de underlagte lokale redningssentraler som er lokalisert til landets politidistrikter og Sysselmannen på Svalbard.

Justis-og politidepartementet (JD) har det sektorovergripende samordningsansvaret på sentralt nivå innen redning og beredskap.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet, være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

DSB skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig. 

Direktoratet har oppfølgingsansvar for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. DSB har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole. 

Fiskeridepartementet och Kystdirektoratet

Överordnat ansvar för bekämpning av akuta utsläpp av olje- eller kemikalier. 

Kommunal- och regional arbetsdepartementet

Överordnat ansvar för bekämpning av bränder, och biståndsuppgifter vid andra akuta olyckssituationer. 

Helsedepartementet

Överordnat ansvar för alla ambulanstransporter -bil, båt och luft.
Vid atomolyckor har de olika departementen ett självständigt ansvar för tilltaget om inte fullmakten är lagd till Kriseutvalget for atomulykker (Kriseutvalget).

Fackliga frågor vid atomolyckor (Faglig råd) skall vare ett rådgivande organ både i det löpande beredskapsarbetet och i akutsituationer. Statens strålvärn är sekretariat för Krisutvalget och Faglig råd.

Faglig råd och statens strålvärn sorterar administrativt under Socialdepartementet. 

Lokal redningssentral (LRS)

Med LRS menas menas det lednings- och samordningsarbete som sätts igång av polisdistriktet vid sök- och räddningsaktioner. LRS leds av en grupp som är sammansatt av representanter från samverkansparter inom räddningstjänsten.

Den operativt underställd huvudledningscentralen. LRS är knutna till landets 27 polisdistrikt och till sysselmannskontoret på Svalbard. 

Räddningsledning Joint Rescue Coordination Centre

I Norge finns två huvudräddningscentraler -JRCC STAVANGER OCH JRCC BODÖ. Dessa har det övergripande operativa lednings- och koordineringsansvaret vid alla land-, sjö- och flyg räddningsaktioner.

Huvudräddningscentral Nord-Norge, Bodö har ansvaret för Nord-Norge. Huvuddräddningscentral Sör-Norge, Stavanger har ansvaret för Sör-Norge.

Gränsen för ansvarsområdet går syd och nord före 65 breddgraden och på landområdet, längs gränsen mellan Nord Tröndelag och Helgeland polisdistrikt.

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org