Till innehåll på sidan

Räddningstjänstens organisation i Sverige

Med räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall svara för vid olyckshändelse eller överhängande fara för olyckshändelse, för att hindra eller begränsa skador på människor, egendom eller i miljön.

För att en insats ska anses vara räddningstjänst ska den vara motiverad utifrån följande fyra kriterier:

 • Behovet av ett snabbt ingripande,
 • det hotade intressets vikt,
 • kostnader för insatsen,
 • omständigheterna i övrigt.

För en mer detaljerad beskrivning av räddningstjänst i Sverige rekommenderar vi boken

Räddningstjänst i samverkan

Räddningstjänsten indelas i kommunal och statlig räddningstjänst. 

Kommunal räddningstjänst

Kommunal räddningstjänst utförs av kommunens organisation för räddningstjänst. För all räddningstjänst som inte lyder under statens ansvar svarar kommunerna inom sitt geografiska område.

I varje kommun ska det finnas en räddningschef samt en eller flera nämnder med ansvar för räddningstjänsten. Varje kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst, som är antaget av kommunfullmäktige.

Vid omfattande räddningsinsatser får länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs. 

Statlig räddningstjänst

Ansvaret för den statliga räddningstjänsten delas enligt nedan:

 • fjällräddning polismyndigheterna i fjäll-länen
 • sjöräddning – Sjöfartsverket
 • miljöräddning till sjöss - Kustbevakningen
 • flygräddning – Sjöfartsverket
 • efterforskning av försvunna personer – polismyndigheten i respektive län
 • räddningstjänst i samband med utsläpp av radioaktiva ämnen från
 • kärnteknisk anläggning – länsstyrelsen i respektive län.

Ledning av insats, räddningsledare

Vid varje räddningsinsats skall det finnas en räddningsledare med erforderlig kompetens. Räddningsledare är i den kommunala räddningstjänsten räddningschefen eller den som denne har utsett. I statlig räddningstjänst utses räddningsledaren av ansvarig myndighet.

Räddningsledaren har befogenheter enligt nedan.

 • Om räddningsledaren så kräver är statlig och kommunala myndigheter är skyldiga att ställa upp med personal och egendom, under förutsättning att de har de resurser som behöv och att deras medverkan inte allvarligt hindrar deras normala verksamhet.
 • Räddningsledaren kan ta egendom i anspråk.
 • Räddningsledaren kan också beordra alla personer i åldern 18-65 år att delta i räddningsarbetet i den mån deras kunskaper, hälsa och kroppskrafter tillåter.

Samverkan

Med det totala hjälpbehovet för ögonen ska de inblandade aktörerna vid en räddningsinsats komplettera och underlätta varandras arbete i så stor utsträckning som möjligt. Varje aktör har personal som är utbildad för att klara den egna organisationens uppdrag. Ingen organisation har rätt att ge direktiv över den andra. Varje aktör fattar sina egna beslut, men bör göra det med kunskap om och hänsyn till de övriga aktörernas förutsättningar och behov.

Aktörer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet är ansvarigt departement för räddningstjänstfrågor. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris. Myndigheten ska

 • utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och
 • vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder
 • arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera olyckor och kriser
 • bidra till att minska konsekvenser av olyckor och kriser,
 • följa upp och utvärdera samhällets krisberedskapsarbete, och
 • se till att utbildning och övningar kommer till stånd inom myndighetens ansvarsområde.

MSB tar inte över andra aktörers ansvar. 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet, med en mycket bred verksamhet och många olika arbetsuppgifter inom områden som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård, hälsoskydd, smittskydd och epidemiologi.

Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom de områden som nämndes ovan. Vi ger stöd, påverkar och granskar på flera olika sätt:

 • Vi samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap.
 • Vi tar fram normer baserade på lagstiftning och kunskap.
 • Vi utövar tillsyn för att se till att normerna följs och för att minimera risker.
 • Vi utför andra myndighetsuppgifter som till exempel att ansvara för hälsodataregister och officiell statistik

Polisen

Inom fjällområden ska polisen ansvara för den räddningstjänst som omfattar att efterforska och rädda den som har försvunnit under sådana omständigheter att det kan befaras att det föreligger fara för dennes liv eller allvarlig risk för dennes hälsa. Polisen ansvarar också för att rädda den som råkat ut för en olycka eller drabbats av en sjukdom och som snabbt behöver komma under vård eller få annan hjälp.

Polisen ansvarar också för räddningstjänst då det gäller efterforskning av försvunna personer i andra fall (än i samband med fjällräddning, flygräddning och sjöräddning) om det befaras finnas fara för deras liv eller allvarig risk för deras hälsa.

Till polisens uppgifter hör också bl.a. att lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen. Polisen deltar i räddningstjänst där andra myndigheter har ansvar för verksamheten med huvudsakliga arbetsuppgifter som avspärrning, utrymning och bevakning av avspärrade/utrymda områden. Trafikreglering och genomsökning tillhör också polisens ansvar. 

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ansvarar för efterforskning och räddning av människor som är eller som befaras vara i sjönöd samt för sjuktransporter från fartyg, sjöräddningstjänst. Ansvaret omfattar svenskt sjöterritorium och ekonomiska zon samt Vänern, Vättern och Mälaren med undantag av vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar.

Sjöfartsverket ansvarar också för de insatser som behövs när ett luftfartyg är nödställt eller när fara hotar lufttrafiken samt för efterforskning av saknat luftfartyg, flygräddning. Sjöfartsverket ska vid flyghaverier svara för räddningstjänst inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon samt Vänern, Vättern och Mälaren med undantag av vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar. Vid känd nedslagsplats i fjällen eller annat kommunalt ansvarsområde övergår ansvaret till fjäll- eller kommunal räddningstjänst.  

Kustbevakningen

Kustbevakningen ansvarar för räddningstjänsten när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller det föreligger en överhängande fara för detta. Ansvaret omfattar svenskt sjöterritorium och ekonomiska zon samt Vänern, Vättern och Mälaren med undantag av vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar. 

Länsstyrelsen

Länsstyrelserna är den regionala myndighet som ansvarar för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnenergianläggningar samt sanering efter sådant utsläpp. Länsstyrelsen får, om det fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen. 

Landstinget

Landstinget är den myndighet som ansvarar för utförandet av hälso- och sjukvård vid en olycka. Ambulanssjukvården är en del i detta. 

Kommunen

Kommunen är den som ansvarar för kommunal räddningstjänst. Kommunal räddningstjänst kan organiseras som enhet i kommunen eller som ett räddningstjänstförbund där flera kommuner ingår. 

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org