Till innehåll på sidan

Operativa rutiner vid begäran om hjälp

Hjälpsökande

Hjälpande

Ledning

Samarbete

Inkvartering och förplägnad

Transport

Ekonomi

Checklistor för bistånd

Hjälpsökande

a) Eventuell accept hos egen behörig myndighet inhämtas. Notera tidpunkt och vem som har kontaktats och som ger tillåtelse. b) Kontakt med den relevanta myndigheten eller den centrala kontakten i den hjälpande staten. Uppgifter om dessa finns under Nationella kontaktpunkter (login erfordras). Notera tidpunkt för kontakten, hur kontakten skett och vem som har kontaktats. Upplysningar om vem som är kontaktperson i den biståndsgivande staten. c) Vid kontakt med den hjälpande staten skall följande upplysningar ges:

 • Händelsens art, plats och förväntad utveckling.
 • Typ av bistånd, antal personer, fordon och övrig materiel.
 • Tidpunkt för behov av hjälp.
 • Hjälpens varaktighet.
 • Förväntas behovet vara långvarigt, att det kommer att finnas behov av utbyte av personal.
 • Kan det förväntas bli behov av ytterligare hjälp, eventuellt av annan art.
 • Finns det något speciellt förhållande, som behöver upplysas om?
 • Kontaktperson och telefonnummer i hjälpstaten.

d) Vid bekräftelse från hjälpande stat avtalas hur transport av personal och utrustning ska ske. Kontaktperson anges.Kontakt med egna myndigheter skall tas för att säkra fri införsel av fordon, personal och utrustning. Kontakt med gränskontroll/tull/polis med upplysningar om vad som ska införas, orsaken till införseln, hur lång tid utrustningen förväntas behövas i landet. f) Utse personal för mottagande och briefing av biståndspersonalen. g) "Resebyråverksamhet"

 • Anvisa lämplig resväg
 • Eventuell reseledning

Hjälpande

 • Efter begäran om hjälp skall kontrollringning ske till den hjälpsökande staten.
 • Kontroll hos egen behörig myndighet för att få accept.
 • Kontroll med den relevanta organisationen för förfrågan om hjälp, och avtal om de nödvändiga praktiska arrangemangen.
 • Meddela den hjälpsökande staten i vilken omfattning hjälp kan ges, samt transport/ankomsttidpunkt.
 • Förmedla direktkontakt mellan hjälpande och hjälpsökande.
 • Avklara logistiska frågor. 

Ledning

Enligt ramavtalet Artikel 3Den hjälpsökande statens myndigheter har det fulla ansvaret för ledningen av insatsen på olycksplatsen med undantag för sådan olycksplats som är belägen inom annan avtalsslutande parts territorium. Personal från den hjälpande staten står till förfogande under ledning av det egna befälet och tjänstgör i den hjälpsökande staten i enlighet med de tjänstgöringsbestämmelser som gäller i den egna staten.

Samarbete

Personalen från den hjälpande staten skall inordnas i den organisationsstruktur som finns i den hjälpsökande staten. Den hjälpsökande staten har ansvar för att informera den hjälpande staten om organisationsstruktur samt den hjälpande styrkans placering och ordervägar i denna struktur. 

Inkvartering och förplägnad

Det åligger den hjälpsökande staten att tillhandahålla/anvisa inkvartering och svara för förplägnad av personalen från den hjälpande staten. Om perioden blir så lång, att det finns behov av att byta personal, skall detta ske efter förhandling mellan den hjälpsökande och den hjälpande staten. 

Transport

I samband med begäran om hjälp avtalar den hjälpsökande och den hjälpande staten, hur personal, räddningsutrustning och annan utrustning skall transporteras till olycksplatsen. Det åvilar den hjälpsökande staten att tillse att fordon, räddningsmateriel och annan utrustning, som medförs vid insats, får föras över gränserna utan in- eller utförselformaliteter och med befrielse från skatter, pålagor och avgifter. Fordon, räddningsmateriel och annan utrustning får användas i enlighet med i den hjälpande staten gällande bestämmelser utan särskilt tillstånd. Om hjälpen består av militär personal, statsfartyg, statsluftfartyg och militära fordon, som fordrar särskilt tillstånd för tillträde, skall den myndighet som begärt hjälpen ordna med sådant tillstånd. Innan tillstånd har beviljats får inte territorialgränsen överskridas. 

Ekonomi

Kostnader för hjälpinsatser skall betalas enligt nedan:

 1. Den hjälpande staten har rätt till ersättning av den hjälpsökande staten för kostnaderna för sina åtgärder, i den mån dessa är att hänföra till det lämnade biståndet.
 2. Den hjälpsökande staten kan när som helst återkalla begäran om bistånd, men den hjälpande staten har i så fall rätt till ersättning för de kostnader som den ådragit sig.
 3. Den hjälpande staten skall alltid vara beredd att lämna den hjälpsökande staten uppgift om de uppskattade kostnaderna för biståndet.
 4. Självkostnadsprincipen skall ligga till grund för beräkningen av kostnaderna.
 5. Den hjälpsökande staten svarar för skada som orsakats genom hjälp som lämnats inom dess territorium i enlighet med ramavtalet.
 6. Den hjälpsökande staten är skyldig att svara i rättegång eller att förhandla om förlikning rörande skadeståndskrav som riktas av tredje man mot den hjälpande staten eller dess personal. Den hjälpsökande staten svarar för alla rättegångs- och andra kostnader som hänför sig till sådana krav.
 7. Den hjälpsökande staten skall ersätta den hjälpande staten för dödsfall eller personskada som tillfogas den senares personal, liksom också för förlust av eller skada på utrustning eller materiel som orsakats inom den hjälpsökande statens territorium genom biståndet.
 8. Den hjälpande staten svarar för skador som inträffar inom dess eget territorium.
 9. Den hjälpsökande staten har rätt att väcka talan om återkrav (regress) på ersättning som staten har utgivit enligt denna artikel mot den ur den hjälpande personalen som har orsakat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

 

Checklistor för bistånd

För att underlätta rekvisition finns två checklistor. Checklistorna kan kopieras, så att man kan fylla i en checklista som dokumentation i samband med rekvisitionen. 

Checklista för hjälpsökande stat (Checklista 1)

Checklista för hjälpande stat (Checklista 2)

Försättsblad till telefaxmeddelande

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Bo Andersson för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org