Till innehåll på sidan

Internationella avtal - Danmark

Danmark indgår i følgende bistandsaftaler, der vedrører redningstjeneste i forbindelse med katastrofer eller alvorlige ulykker.

Overenskomst af 16. maj 1985 med Forbundsrepublikken Tyskland om ydelse af gensidig bistand ved katastrofer eller ulykker.

"NATO Policy on Cooperation for Disaster Assistance in Peacetime" af 16. maj 1995

EF Rådsresolution af 8. juli 1991 om forbedring af medlemsstaternes gensidige bistand i tilfælde af naturkatastrofer og teknologiske katastrofer

EU rådsbeslutning af 23. oktober 2001 vedr. en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet.

Københavns-aftalen

"Nordisk aftale om samarbejdet vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer", (Københavnsaftalen), 29. marts 1993. Aftalen er underskrevet af alle parter, men er ikke implementeret af alle. Aftalen er indgået mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. 

DENGER-planen

"Danish-German Joint Maritime Contingency Plan on Combatting Oil and Other Harmful Substances", 22. februar 1993. Aftalen er indgået mellem Danmark og Tyskland og dækker bekæmpelse af forurening i danske og tyske farvande. 

HELCOM

"Convention on the protection of the marine environment of the Baltic sea area", først indgået i 1974, siden løbende ajourført. Aftalen er indgået mellem Estland, Letland, Litauen, Rusland, Polen, Tyskland, Sverige, Finland og Danmark.. Aftalen dækker bekæmpelse af forurening i Østersøen. 

Bonn-aftalen

"Agreement for co-operation in dealing with pollution of the North Sea by oil", 9. juni 1969. Aftalen er indgået mellem Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland, Norge, Sverige og England. Aftalen dækker som navnet antyder bekæmpelse af forurening i Nordsøen. 

NATO

"NATO Policy on Cooperation for Disaster Assistance in Peacetime" af 16. maj 1995
Aftalen understreger FN’s ledende rolle som focal point for koordinering af international bistand og definerer NATO’s rolle som værende:

  • Medium for informationsudveksling.
  • Assisterende ved koordinationsopgaver.
  • Yder af assistance når relevante NATO ressourcer er identificeret og til rådighed.

Europæiske Union

EF Rådsresolution af 8. juli 1991 om forbedring af medlemsstaternes gensidige bistand i tilfælde af naturkatastrofer og teknologiske katastrofer. Princippet i aftalen er at modtagerlandet som udgangspunkt selv betaler for indsatsen.

Derudover indeholder aftalen en række retningslinier for indsats, hvoraf de vigtigste er:

Redningsstyrker skal være logistisk uafhængige samt selvforsynende i mindst 48 timer på stedet, hvorefter indkvartering og forplejning påhviler modtagerlandet.

Modtagerlandet leder aktionen, mens enkelthederne i udførelsen varetages af den ansvarlige person, der er udpeget hertil af giverlandet. Modtagerlandet træffer foranstaltninger til etablering af sikkerhed for redningspersonellet.
 
EU rådsbeslutning af 23. oktober 2001 vedr. en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet.

Hensigten med ordningen er at bidrage til at sikre en bedre beskyttelse af først og fremmest personer, men også af miljø og ejendom, herunder kulturarven, i tilfælde af katastrofer eller større ulykker, dvs. naturkatastrofer, teknologiske ulykker, strålingsfare eller miljøulykker, der forekommer i eller uden for Fælleskabet, herunder utilsigtet havforurening.

Hovedformålet med ordningen er at yde assistance efter anmodning i sådanne nødsituationer og at forbedre koordineringen af den indsats, der ydes af medlemsstaterne og Fællesskabet. 

Forenede Nationer

Beredskabsstyrelsen samarbejder med FN på en række områder inden for international humanitær bistand samt i forbindelse med naturkatastrofer, hvor operativ indsats bliver efterspurgt.

Samarbejdet har bl.a. form af udsendelse af medarbejdere til organisationer som eksempelvis OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) og UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Støtten til OCHA udgør udlån af danske UNDAC-medlemmer (United Nations Disaster Assessment and Coordination team) og støtte i form af materiel og teknisk uddannet personel til UNDAC-missioner og kurser.

Danmark har for tiden 7 UNDAC-medlemmer, hvoraf de 4 er ansat i Beredskabsstyrelsen. Aftalen

om personel- og materielstøtte til OCHA og UNHCR er indgået i regi af IHP (International Humanitarian Partnership, omfattende Storbritanien, Sverige, Norge, Finland og Danmark) og gennemføres som en del af dansk udenrigspolitik. Beredskabsstyrelsen fungerer som daglig kontaktpunkt for OCHA, samt modtager og behandler OCHA’s anmodninger om personel- eller materielstøtte.

Støtten til FN omfatter tillige operative indsatser i forbindelse med redning og eftersøgning i forbindelse med naturkatastrofer, indsats af mandskab til afhjælpning af miljøhændelser samt ved oversvømmelser, en opgave der tillige er løst i NATO-regie.  

Det øvrige internationale samarbejde

Udover de ovennævnte internationale organisationer deltager personel fra Beredskabsstyrelsen i en række netværk som eksempelvis INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group) med henblik på at udfærdige internationale standarder for eftersøgnings- og redningstjeneste samt uddannelse hertil.

I IERCM (International Emergency Response Consultative Mechanism) arbejdes med koordinering og standardisering af international nødhjælp. Begge fora arbejder for at effektivisere international respons på nødhjælpsområdet.

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org