Till innehåll på sidan

Nordred-avtalet

Huvuddrag i räddningsöverenskommelsens innehåll

Avtalet handlar om ett samarbete över landsgränserna med hänsyn till olyckstillfällen eller vid risk för detta, för att förhindra eller begränsa skador på människor, egendom eller miljön.

Genom avtalet förpliktigar sig de nordiska länderna till att i samband med en olycka eller vid överhängande risk för en sådan, i möjlig omfattning hjälpa, med hänsyn till de i avtalet fastställda bestämmelserna.

Avtalet innehåller bestämmelser, som reglerar en rad förhållanden i samband med biståndsbidrag över landsgränserna, t.ex. ledningsansvar, eliminering av import- och exporthinder, tillåtelse att använda räddningsmateriel och så vidare, hålla nere omkostnader och ersättningsansvar.

Avtalets artikel 6 innehåller bestämmelser om staternas förpliktelser:

  • Informera om lagstiftning och organisation av räddningstjänsten i de olika länderna,
  • Medverka till utvecklingen av samarbetet på området,
  • Hålla direkta inbördes kontakter om den praktiska tillämpningen av avtalet, och Hålla möten när sådana anses ändamålsenliga.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org