Till innehåll på sidan

Kontaktgrupp

Med hänsyn till att infria staternas förpliktelser, till följd av artikel 6, är en kontaktgrupp (NORDRED-gruppen) tillsatt.

Gruppen har följande sammansättning:

 • Danmark representeras av Rigspolitichefen och Beredskabsstyrelsen,
 • Finland representeras av Inrikesministeriet,
 • Island representeras av Rigspolitichefen,
 • Norge representeras av Hovedredningssentralen i Sør-Norge (HRS-SN) med stöd från Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Sverige representeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Nordredgruppen är en permanent kontaktgrupp, som fungerar som en gemensam instans inom samarbetsrelaterade nordiska räddningstjänstfrågor. Avsikten är inte att gruppen skall ersätta det existerande sektorvisa samarbetet mellan berörda räddningstjänstaktörer. Kontaktgruppen skall genom samordning av de olika räddningstjänstgrenarna på det nordiska planet bidra till att förbättra förutsättningarna för samarbetet och biståndet som avses i den nordiska räddningsöverenskommelsen. 

Målsättning

Nordredgruppens målsättning är att samordna och utveckla den gemensamma nordiska räddningstjänsten, under dessa rubriker;

 • informations- och erfarenhetsutbyte,
 • uppdatering och ajourhållande av ett kontaktnät, samarbetsformer och alarmeringsprocedurer,
 • löpande övervakning av samarbetet mellan de olika sektorerna inom räddningstjänstområdet och mellan regionala och lokala instanser över territorialgränserna,
 • bearbetning och utbyte av räddningstjänststatistiskt material,
 • förmedling av forsknings- och utvecklingsresultat,
 • initiera och medverka till att likarta och standardisera räddningsarbetet utifrån samma operativa grundprinciper för att därmed underlätta samarbetet och biståndet på räddningstjänstområdet,
 • stimulera till gemensamt utnyttjande av utbildningsresurser,
 • uppdatera Nordreds webbplats www.nordred.org
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Bo Andersson för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org