Till innehåll på sidan

Ordlista - Danmark

Ambulanceleder
Erfaren ambulancebehandler vid den statliga ambulancetjänsten, som vid en skadeplats leder arnbulansernas borttransport av skadade. Ambulansledaren meddelar transportdestination till ambulanschauffören.
 
Ambulancevej
En av polisen fastställd väg mellan skadeplats och sjukhus, var polisen stöttar ambulansernas körväg med trafikreglering, vägvisning mm.
 
Behandlingsprioritet
Anger den ordningsföljd, vari akutbehandling av de skadade skall ske.
 
Beredskapsplaner
Beredskapsplaner lägger fast styrande processer för ett förutsett händelseförlopp utifrån tänkta förutsättningar. Beredskapsplaner omfattar såväl generella som speciella planer.
 
Insatsleder POLITI
Det polisbefäl som representerar och utövar den koordinerande ledningen samt leder den polistaktiska insatsen på och omkring skadeplatsen.
 
Indsatsleder REDNINGSBEREDSKAB
Ledare från den kommunala räddningstjänsten. Utöver den tekniska insatsen på skadeplatsen vid brand, explosion, olyckor med farligt gods, trafikolyckor, tågolyckor, flygolyckor på land och skeppsolyckor vid kaj.
 
Kommandostation
Med kommandostation (KSN) menas ett medel för polisens operativa ledare att bringa träffade beslut verkställning. KSN placeras vanligtvis på en polisstation.
 
Kommandostade
Med kommandostade (KST) menas ett medel för insatsledaren POLITI till att bringa träffade beslut till verkställning. KST skall tillika vara kontaktpunkt för assistansenheter.
 
Koordinerende ledelse
Polismästaren har ansvaret för den koordinerande ledningen i en katastrofsituation, vilket innebär, att han skall säkra att arbetet på skadeplats och funktionen utanför skadeplats koordineras på ett sådant sätt, att den samlade insatsen genomförs så effektivt som möjligt. På skadeplatsen utförs funktionen av en insatsleder POLITI.
 
Logistik
Logistik är läran om ting, som låter sig förutsägas eller förutbestämmas. Det komplex av stabsuppgifter, som medför, att den önskade styrkan är på rätt plats i rätt tid - härunder menas transport, förplägnad, materiel och sanitetstjänst.
 
Laegehold
En enhet, normalt bestående av två läkare och två sjuksköterskor, med den uppgiften vid stora olyckor och katastrofer, att genomföra första hjälpen på en väntplats nära skadeplatsen.
 
Opsamlingssted
En lokalitet i närheten av skadeplatsen, var hotade personer provisorigt kan samlas under polisens ledning.
 
Skadestedskoordinerende laege (KOOL)
Läkare, som på eller i omedelbar närhet av en skadeplats samordnar den medicinska insatsen. KOOL deltager inte i första hjälpen på skadeplatsen. Uppgiften är administrativ och löses i samarbete med skadestedslederen och ambulancelederen och med direkt kommunikation till sjukhuset i området.
 
Udrykningshold
En läkare och en sjuksköterska, som rycker ut från ett sjukhus för att ge första hjälpen eller smärtlindring vid olika typer av olyckor.
 
Venteplads
Det ställe i närheten av en skadeplats, dit räddningspersonalen tar skadade, som anses ha behov av inläggning på sjukhus eller direkt första hjälp på plats. Borttransport med ambulans utgår från väntplatsen. Vid insättande av läkarkompetens kan man använda sig av begreppet: Vänteplats med läkarkompetens.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org